คุณสมบัติผู้รับสมัคร


ทุนการศึกษามูลนิธิทาง สู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
 
1. สัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
4. สามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาและคณะวิชาตามที่มูลนิธิฯ กำหนด (เฉพาะภาคปกติ)
5. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดแคลนบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะ
    มีฐานะยากจนมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
6. เป็นผูมีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

 
มหาวิทยาลัยที่ได้รับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
 
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)
2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)
 
 
สาขาวิชาที่ได้รับทุน
 
1. แพทยศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. นิติศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
5. รัฐศาสตร์
6. เกษตร
7. ครุศาสตร์ (ครู)
8. เศรษฐศาสตร์

 
การมอบทุนการศึกษา

เมื่อคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาได้อนุมัติมอบทุนแก่นิสิต/นักศึกษาแล้ว ทางมูลนิธิจะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป


การดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุน

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลและให้คำปรึกษา  กับนิสิต/นักศึกษาที่ได้รับทุนทั้งด้านการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะนิสิต/นักศึกษา     ที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อช่วยสนับสนุนทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กันไปกับแนะแนววิธีการเรียนซึ่งจะส่งเสริมการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
 
Powered by MakeWebEasy.com