นักศึกษาทุน

   มีนักศึกษาทุนทั้งหมด 148 คน โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 52 คน และกำลังศึกษาอยู่ 96 คน ดังนี้ 

รุ่นปีการศึกษานักศึกษาทุนคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
12555รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
22556รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
32557รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
42558รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
52559รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
62560รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
72561รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 
82562รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
92563รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง   


 
 
สำเร็จปีการศึกษา 2562 
   
52. นางสาวอันตรา ลิงลาห์
คณะนิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.84

51. นางสาวกนกพร บุญสม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.15

50. นางสาวบุษป์ภัค อุปวงศ์
คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.77 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
   

49. นางสาวศิริรัตน์ บุณยัษเฐียร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.57 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

48. นายชัชชล กองสินแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.60 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

47. นายภูภุช กนิษฐชาต
คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาวิการเมืองการปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.17
46. นายธนาคม พละเดช
คณะนิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.64 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

45. นายวิศวกร ปัตถาทุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.11

44. นางสาวสิริกัญญา สวัสดี
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.28 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

43. นางสาวปัทมาวรรณ วอทอง
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาอาชีวศึกษา คหกรรมศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.65 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

  
 
 สำเร็จปีการศึกษา 2561 
 
42. นายกิตติ จ้อนเจิม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24
41. นายอัศเวศน์ วัธนพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.04
40. นางสาวปริญญา ลออสิริกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
   
39. นางสาวลวัศย์สร พลายสวาท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ภาควิชากายอุปกรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.30
38. นางสาวธวัลรัตน์ จันทร์ศิริ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.73 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
37. นางสาวศศิธร ฉลอง
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.42 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
   
 36. นางสาวจุฬาลักษณ์ วงค์สิริ
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.15
35. นางสาวกนกวรรณ ปานสมบัติ
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.31 (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
34.นายอัสรี มีเตะ
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.72 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
   
 33. นางสาวรุ่งทิพย์ ศรหิรัญ
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.91
32. นางสาวพิทยาภรณ์ หลานคำ
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.65 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
31. นายภูฤทธิ์ สอนลา
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.63 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 
30. นายอัษฏาวุธ ปทุมทอง
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.90
29. นายชนกานต์ ศรีเอียด
คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.48 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
28. นางสาวพิมพ์วิภา ปรีชาโชติ
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.72 (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 
27. นายภพนิพิฐพัทธ์ จันดีทอง
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.08
26. นางสาวชนากานต์ อาลัยสุข
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.67 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 
 
 

สำเร็จปีการศึกษา 2560
 

25. นางสาวภัทราภรณ์ เพิ่มผล
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.27

24. นายธนภัทร รอดเดช
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ภาควิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.39 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

23. นางสาวศิรประภา ดาวกระจาย
คณะครุศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา (มนุษย-สังคม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.84 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

22. นางสาวกาญธนา ลออสิริกุล
คณะครุศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.78 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

21. นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาร์คำ
คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

20. นายศิวพงศ์ ทองคำ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.83

19. นางสาวนริศรา  เกิดปากแพรก
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.31 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

18. นายกรรชัย เที่ยงลิ้ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.58 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

17. นายรัตนชัย อินต๊ะจันทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.71

16. นางสาวณัฐฑริกา จิตเจริญ
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.10

15. นางสาวสินีนารถ แข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.91

14. นางสาวจิตสุคนธ์   ใจดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.19สำเร็จปีการศึกษา 2559
 

13. นายวิชัยชิต  ตู้ภูมิ
คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.33

 12. นายณัฐสิทธิ์  ประจิม
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24

11. นางสาวสุวิมล วิชัยโย
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.52 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

10. นายณัฐพล ศรีสวัสดิ์
คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24

9. นางสาวพัชรรุจี  งามดี
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.32 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

8. นางสาวแพรวนภา ทองธิราช
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.98

7. นายณัฐพล งามกาละ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.06

6. นายอภิชาญ  ชัยยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.59 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

5. นางสาวรุ่งรัชนี  สันธิวาส
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.55 (เกียรตินิยมอันดับ 2)4. นางสาววันวิสาข์ ศิลานันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24


 

สำเร็จการศึกษาปี 2558
 

3. นายปภาวิน  สวัสดิ์รักษ์
คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.71

2. นางสาวสุพัชญา  เป็งเมืองมูล
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.26 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

1. นางสาวสุธิดา ทองศรีม่วง
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.93 

 

Powered by MakeWebEasy.com