นักศึกษาทุน


   จำนวนนักศึกษาทุนที่กำลังศึกษา จำนวน 84 คน

                สำเร็จการศึกษา จำนวน 25 คน

 

รุ่นปีการศึกษานักศึกษาทุนคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด
12555รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
22556รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
32557รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
42558รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
52559รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
62560รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง
72561รายชื่อนักศึกษาทุนมูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 

 

 
 
 


สำเร็จการศึกษาปี 2560
 
 

25. นางสาวภัทราภรณ์ เพิ่มผล
คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาแพทย์เพื่อชาวชนบท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.27

24. นายธนภัทร รอดเดช
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ภาควิชาแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.39 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

23. นางสาวศิรประภา ดาวกระจาย
คณะครุศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา (มนุษย-สังคม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.84 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

22. นางสาวกาญธนา ลออสิริกุล
คณะครุศาสตร์ ภาควิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.78 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

21. นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาร์คำ
คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

20. นายศิวพงศ์ ทองคำ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.83

19. นางสาวนริศรา  เกิดปากแพรก
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.31 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

18. นายกรรชัย เที่ยงลิ้ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.58 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

17. นายรัตนชัย อินต๊ะจันทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.71

16. นางสาวณัฐฑริกา จิตเจริญ
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.10

15. นางสาวสินีนารถ แข่งขัน
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.91

14. นางสาวจิตสุคนธ์   ใจดี
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.19สำเร็จการศึกษาปี 2559
 

13. นายวิชัยชิต  ตู้ภูมิ
คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.33

 12. นายณัฐสิทธิ์  ประจิม
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24

11. นางสาวสุวิมล วิชัยโย
คณะครุศาสตร์ ภาควิชาศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.52 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

10. นายณัฐพล ศรีสวัสดิ์
คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24

9. นางสาวพัชรรุจี  งามดี
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.32 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

8. นางสาวแพรวนภา ทองธิราช
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.98

7. นายณัฐพล งามกาละ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.06

6. นายอภิชาญ  ชัยยุทธศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.59 (เกียรตินิยมอันดับ 1)

5. นางสาวรุ่งรัชนี  สันธิวาส
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.55 (เกียรตินิยมอันดับ 2)4. นางสาววันวิสาข์ ศิลานันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24


 

สำเร็จการศึกษาปี 2558
 

3. นายปภาวิน  สวัสดิ์รักษ์
คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.71

2. นางสาวสุพัชญา  เป็งเมืองมูล
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.26 (เกียรตินิยมอันดับ 2)

1. นางสาวสุธิดา ทองศรีม่วง
คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล
สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.93 

 

Powered by MakeWebEasy.com